Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky, ochrana osobních údajů a reklamační řád

Platí pro nákup v internetovém obchodě www.tec-2000.eu

Objednávka

 • Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.tec-2000.eu jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
 • Od 1.1. 2014 platí, že kupní smlouva vzniká v okamžiku odeslání objednávky.
 • Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 • Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři
 • Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
 • Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.
   

Odstoupení od kupní smlouvy

 • Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů. Prodávající nejpozději do 14 dnů zákazníkovi vrátí zpět všechny peněžní prostředky včetně event. nákladů na dodání.Pro realizaci tohoto je nutné především vždy telefonicky vyrozumět prodávajícího na číslo +420 776 568 735 a poté přeposlat  obdržený mail od TEC2000 potvrzující původní objednávku - s upozorněním o stornování - na kontaktní adresu  info@tec-2000.eu. Jako potvrzení Vašeho odstoupení od smlouvy poté přijde následující mail od prodávajícího, který tím potvrdí storno objednávky. Pouze mailová korespondence ohledně stornování (např. viz Kontakty: Napište nám) bez předchozího telefonátu může způsobit komplikace, neboť využití tohoto kanálu je primárně určeno hlavně pro předávání požadovaných informací zákazníkům a postupné reagování na všechny přijaté dotazy ohledně používání produktů TEC2000, kterých je mnoho.
   

Práva a povinnosti prodávajícího

 • Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího. Při převzetí zboží od našeho přepravce obdrží kupující ke zboží daňový doklad.
 • Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné.
 • Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně nesplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
 • Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.
   

Práva a povinnosti kupujícího

 • Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
 • Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
 • Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 14-ti dnů od doručení.
   

Záruka na zboží TEC2000

 • Na veškeré zboží TEC2000 je poskytována záruka 24 měsíců od data prodeje.
   

Ochrana osobních údajů - GDPR

 • Provozovatel prohlašuje a zavazuje se, že veškeré údaje osobní povahy, jež získá od svých zákazníků, nesdělí třetím osobám a bude jich využívat výlučně pro svoji potřebu.
 • Prohlášení o ochraně osobních údajů:

   Jsme si vědomi významu ochrany osobních údajů a soukromí našich zákazníků, a proto při uchovávání a zpracování Vašich osobních údajů postupujeme v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, se zákonem č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, a dále dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku, jakož i příslušných norem Evropské unie /GDPR/.

 • Proč zpracováváme Vaše osobní údaje:

   Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, ovšem pro uzavírání smluv a plnění závazků jsou některé Vaše údaje nezbytné. Údaje, které nám předáte, zpracováváme především pro účely poskytování našich služeb a produktů, fakturaci, zasílání zásilek a marketing.

 • Přehled osobních údajů, které zpracováváme:

- jméno a příjmení,

- adresa trvalého bydliště,

- doručovací adresa,

- kontaktní telefon,

- kontaktní e-mail.

 • Jiné informace po Vás nikdy chtít nebudeme.
 • Komu mohou být údaje poskytnuty:

    V případě poskytování Vašich osobních údajů třetím stranám však vždy dbáme s největší opatrností na to, aby byly poskytnuty údaje pouze v nezbytném rozsahu, a to důvěryhodným subjektům, které se zavázaly poskytnuté údaje řádně a bezpečně chránit. Jsou to pouze přepravní firmy a expediční sklady, které údaje potřebují pro doručení Vašich zásilek. Spravované údaje jsme dále povinni poskytnout v případech daných zákonem, například orgánům státní správy, soudům, orgánům činným v trestním řízení apod.

 • Jak zajišťujeme bezpečnost při zpracování údajů:
 •   Klademe velký důraz na bezpečnostní politiku v rámci společnosti, mlčenlivost zaměstnanců, dodržování vnitřních směrnic a výběr smluvních partnerů. Zachováváme důvěrnost komunikací, zpráv, provozních a lokalizačních údajů dle zákona o elektronických komunikacích. Pro zpracování osobních údajů volíme nejnovější technické prostředky umožňující jejich maximální ochranu šifrováním.
 • Přenosy dat mezi Vaším prohlížečem a našimi servery je zajištěn šifrovanou komunikací.

   Nepřejete-li si, abychom zpracovávali Vaše údaje pro marketingové účely a abychom Vám zasílali jakákoli obchodní sdělení, můžete se kdykoli obrátit emailem na naši společnost      info@tec-2000.eu

     Rovněž máte možnost kdykoliv požádat o opravu, doplnění či vymazání údajů, případně odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů v případech, kdy zpracování takových údajů nevyplývá ze zákona.


 

Závěrečná ustanovení

 • Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
 • Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou v katalogu Internetového obchodu, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
 • Účastníci se výslovně dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem.


Reklamační řád internetového obchodu tec-2000.eu

1. V případě doručení objednaného zboží prostřednictvím některého ze smluvních přepravců prodávajícího je kupující povinen zkontrolovat, zda zboží nevykazuje vady způsobené přepravou. Pokud ano, je kupující povinen zboží nepřevzít a sepsat s přepravcem zápis o škodě. O případném poškození zboží během přepravy je kupující povinen neprodleně informovat také prodávajícího.

 

Při přebírání zboží od přepravce si prosím pečlivě zkontrolujte dodané zboží, zásilku, která jeví známky poškození, nepřebírejte. 

Je-li zboží poškozeno, i přestože je obal neporušený, je potřeba o této skutečnosti informovat buď přepravce, nebo naší společnost.

Viditelné poškození oznamte rovnou řidiči, který s Vámi sepíše zápis o škodě, nebo do dvou dnů kontaktujte nás jako prodejce:  info@tec-2000.eu,  nebo tel.: +420 776 568 735

 

Po uplynutí této doby se bere za to, že dodané zboží nebylo přepravou poškozeno a je po mechanické stránce v pořádku.

V případě osobního převzetí je kupující povinen si zboží při převzetí prohlédnout, zda nevykazuje mechanické poškození. Na pozdější reklamace nemůže být brán zřetel.

 

 1. Vznikne-li na zboží dodaném internetovým obchodem tec-2000.eu reklamovatelná vada, může kupující uplatnit reklamaci písemně, e-mailem na  info@tec-2000.eu,  nebo tel.: +420 776 568 735
 2. Obratem po obdržení oznámení o závadách podle bodu 1 a 2 tohoto reklamačního řádu prodávající informuje kupujícího o následném postupu v závislosti na druhu zboží, především o tom, kam má kupující vadné zboží doručit (sídlo prodávajícího, autorizovaný servis apod.).
 3. Pro úspěšné vyřízení reklamace je bezpodmínečně nutné, aby kupující byl schopen předložit daňový doklad - fakturu.

 

 1. V případě, že je zboží potřeba poslat zpět prodávajícímu, zákazník je povinen zboží zabalit. Kupující bere na vědomí, že v případě nedostatečně chráněného zboží při přepravě nemusí být reklamace uznána.

 

 1. V závislosti na druhu vad a na povaze zboží, v souladu s právními předpisy platnými v ČR, bude oprávněná reklamace řešena v případě sortimentu produktů TEC2000 výměnou zboží či vrácením zaplacené kupní ceny, event. opravou u ostatních druhů zboží prodávanými na tec-2000.eu.

 

 1. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktu, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. 

 

 1. Reklamace zboží prodávající vyřizuje bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30 dní od data uplatnění reklamace kupujícím. Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje.

 Potřebujete-li ujištění o určitých parametrech produktu nebo v případě pochybností, kontaktujte prosím svého obchodníka. Pozdější reklamace vlastností je zbytečnou komplikací pro obě strany.

 

 1. Pokud spotřebitel během záruční lhůty zjistí, že výrobek je vadný, tedy není ve shodě s kupní smlouvou, má právo požadovat, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci nebo její opravou. Zákazník může také odstoupit od smlouvy nebo požadovat slevu. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

 

 1. Pokud se na věci projeví neodstranitelné vady, které však nebrání řádnému užívání věci, může kupující kromě výměny věci a odstoupení od smlouvy požadovat přiměřenou slevu z ceny věci. Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat žádná práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

 

 1. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. 

 

► DOPRAVA A PLATBA ZBOŽÍ

 

Způsob dodání zboží

Zboží, které je skladem, expedujeme nejpozději do 2 pracovních dnů od obdržení objednávky a to prostřednictvím přepravní balíkové služby.

Zboží bude doručeno na fakturační, případně doručovací adresu, je-li tato adresa zadána v objednávce. Na Slovensko pro plátce DPH posíláme pouze na fakturační adresu (sídlo firmy).

O odeslání zboží je zákazník informován formou e-mailu od přepravní firmy.

Doručení proběhne v pracovní dny v době od cca  8.00 do 18.00 hod. Zboží rozváží přepravní služba  PPL.
   

Doprava a platby v ČR

platba předem - převodem z účtu. Zálohová faktura vám bude zaslána automaticky na e-mail. Ušetříte poplatek za doručení na dobírku. Zboží expedujeme až v okamžiku připsání částky na náš účet. Pozdní platba tak může ovlivnit předpokládaný termín dodání. Při osobním převzetí zboží je nutné předložit občanský průkaz. Pokud zaplatíte předem a zboží nebude možné dodat, garantujeme vrácení celé částky. 

- platba dobírkou - při doručení zboží - platba řidiči při předání zboží.

- platba v hotovosti -  při osobním převzetí zboží v sídle firmy.
 

Číslo účtu: 224057508 / 2010.

Variabilní symbol: vám bude zaslán v potvrzujícím e-mailu.
 

Při objednávce po ČR nad 3.000,- Kč není účtován poplatek za vybraný druh dopravy. 

Při objednávce na Slovensko nad 6.000,- Kč není účtován poplatek za vybraný druh dopravy. 

  

Druh dopravy

Cena vč. DPH

přepravní firma  v ČR

 121,- Kč     (+ 30,- Kč dobírka)

přepravní firma  na Slovensko

 249,- Kč     (+ 40,- Kč dobírka)

 

Převzetí zboží

Zákazník nebo příjemce zboží má povinnost překontrolovat neporušenost obalu a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození.
 

Zákazník by měl ve svém vlastním zájmu překontrolovat správnost dodaného zboží a v případě nesrovnalostí ihned informovat provozovatele.

Pro více informací překlikněte prosím na Obchodní podmínky viz Reklamační řád, který obsahuje podrobný popis, jak postupovat.
 

 EET: Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. 

► KONTAKTY

Internetový obchod a objednávky

Provozovatel internetového obchodu

banyo s.r.o.
B. Němcové 435
378 62 Kunžak

telefon: +420 776 568 735 - objednávky + e-shop
telefon: Po-Pá 9.00 - 17.00
e-mail: info@tec-2000.eu

IČO: 28090349
DIČ: CZ28090349

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 16664.

Technické dotazy a aplikace

Výhradní dovozce produktů TEC2000 pro střední a východní Evropu

Milan Jamrich
Sirkařská 972 - 342 01 Sušice

telefon: +420 602 888 934 -technické dotazy a aplikace
telefon: Po-Pá 8.00 - 16.00
e-mail: info@tec-2000.eu

IČO: 48351521
DIČ: CZ7205152009

 

bankovní spojení

FIO banka

Číslo účtu: 224057508 / 2010

IBAN: CZ9020100000000224057508 ; BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX